Hodnocení

Každá práce přihlášená do dané kategorie bude hodnocena z několika hledisek a odborná porota má právo vyžádat si upřesňující informace, potřebné k hodnocení dané práce.

Hodnotící kritéria

/
kromě Ceny C-levelu
 1. Přístup a řešení (max. 30 bodů)
 • vhodnost a úroveň využití nástrojů, systémů, řešení pro řešení problémů a cílovou skupinu
 • úroveň a kvalita řešení
 1. Fungování a vliv (max. 50 bodů)
 • cíle a míra jejich splnění
 • účinnost zvolené taktiky
 • metodika hodnocení přínosů – hard & soft metriky
 • srozumitelnost a přehlednost 
 1. Využitelnost a přínos (max. 20 bodů)
 • celkové zpracování a využití projektu
 • přínos pro danou společnost i pro celý obor s možností dalšího obecného využití

Hodnotící kritéria - Cena C-levelu

/
ocenění pro osobnosti
 1. Počáteční stav a jeho řešení (max. 30 bodů)
  • složitost a unikátnost situace, s kterou se musel/a vypořádat
 2. Přínos pro firmu (max. 50 bodů)
  • vhodnost/inovativnost používaných nástrojů, přístupů a postupů
  • osobní přínos – ať už je to síla osobnosti, inspirace pro ostatní, vliv na práci kolegů, míra odbornosti nebo lídrovství 
  • splnění stanovených cílů
 3. Přínos pro obor (max. 20 bodů)
  • přínos pro obor s možností dalšího obecného využití jeho/její práce, přínosu nebo přístupu – aneb, co si z toho mohou vzít ostatní

Postup hodnocení

Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech. Každá hodnocená práce (bez ohledu na umístění), dostane od poroty písemné vyhodnocení s uvedením silných a slabých stránek – tzv. Protokol hodnocení porotců. Protokol je pro soutěžící konstruktivní zpětnou vazbou a případně i zdrojem cenných tipů.

Protokoly jsou neveřejné, avšak v případě vítězných prací požádáme přihlašovatele, aby povolil jejich zveřejnění.  Tím chceme podporovat transparentnost soutěže a inspirovat odbornou veřejnost.

 1. kolo – osobní hodnocení poroty
 • Porota hodnotí každý projekt podle stanovených kritérií, vyřadí nevhodné a od tématu soutěže vzdálené práce.
 • Práce zapsaná v nevhodné kategorii může být přeřazena do relevantní kategorie.
 • Porota ohodnotí práce na stupnici 1 až 10 a zdůvodní udělený počet bodů.
 • Každý porotce provede i shrnutí ve formě popsání silných a slabých stránek.
 • Každý porotce hodnotí sám za sebe, podle svého uvážení a názoru.
 1. kolo – společné hodnocení 5 nejlépe hodnocených projektů z prvního kola
 • Podle počtu získaných bodů postoupí 5 nejlepších prací z každé kategorie do 2. kola.
 • Porota ve složení minimálně 75 % členů poroty ve společné diskuzi vybere finalisty a následně vítěze. Stanoví pořadí na 1. – 3. místě a jasně zdůvodní svoji volbu.
 • Porota může rozhodnout o neudělení ceny v některé kategorii.
 • Pokud porota dojde k závěru, že některá práce, přestože nezvítězila ve své kategorii, vykazuje konkrétní specifický přínos, rozhodne, že této práci bude uděleno ocenění, tzv. Cena poroty Grand Prix za speciální přínos.